วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศาร่วมต้านทุจริต        วันที่  8 ธันวาคม 2564 นายเสถียร  บัวเขียว สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกับ คปสอ.ปทุมราชวงศา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต  "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against  Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565