วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ประชาชนปทุมราชวงศามีคุณภาพชีวิตที่ดี"  

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
            2. พัฒนาระบบบริการของเครือข่ายให้มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี
            3. เสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
            4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ค่านิยม MOPH
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น