จัดซื้อจัดจ้าง

        - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                  - แบบ สขร. 1  เดือน ต.ค.64                  - แบบ สขร. 1   เดือน พ.ย.64                  - แบบ สขร. 1   เดือน ธ.ค.64
     

                  - แบบ สขร. 1   เดือน ม.ค.65


                 - แบบ สขร. 1   เดือน เม.ย.65

                 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น