ผู้บริหาร

 

นายเสถียร  บัวเขียว
สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา

                                                             โทร 061-3427368