วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1. แผนผังงานให้บริการประชาชน
2. แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
2. คู่มือ รพ.สต.อำนาจเจริญ
3. รายงานการประชุม สสอ.ปทุมราชวงศา
4. หนังสือแจ้งเวียน
5. บันทึกข้อความ รับทราบ
6 แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตาม

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB 23 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนปฏิบัติการ

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

1. หลักฐานประชุมเตรียมรับผู้ตรวจ ครั้งที่ 1
2. หลักฐานอบรมโครงการวินัย ปี 62
3. ภาพประกอบ
4. แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความ หนังสือแจ้งเวียน คู่มือฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา
2. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

1. ประกาศเจตนารมณ์ สสอ.ปทุมราชวงศา
2. ระเบียบ ข้อบังคับชมรม ผอ.รพ.สต.
3. แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการสุจริในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
2. โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกันฯ
3. ภาพประกอบ
4. บันทึกข้อความรับทราบรายงานกิจกรรม
5. แบบฟอร์มเผยแพร่

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1. บันทึกลงนามในคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ
2. บันทึกลงนามในประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการรับสินบน
4. หนังสือแจ้งเวียน
5. บันทึกติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล
6. แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่อง
2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มไลน์
3. คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
4. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
5. หนังสือรายงานผล
6. บันทึกข้อความ
7. แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1. บันทึกข้อความ ประกาศเจตจำนง แบบฟอร์ม
2.  ประกาศเจตนารมณ์ สสอ ปทุมราชวงศา
3. ภาพประกอบ
4. แบบฟอร์มเผยแพร่


EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1. บันทึกข้อความ
2. ประกาศ
3. อัตราร้อยละฐานเงินเดือน

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกัับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกัับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ รายละเอียด
2. กรอบแนวทางการบริหาร

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏบิติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏบิติการประจำปี 2562

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี  รายละเอียด

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รายละเอียด
2.  โครงการการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
3. รายงานประชุม
4. คำสั่งอนุกรรมการ พชอ. ป้องกันอุบัติเหตุจราจร

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รายละเอียด
2.  โครงการการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
3. รายงานประชุม
4. คำสั่ง พชอ.

EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รายละเอียด
2.  โครงการการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
3. รายงานประชุม

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. รายละเอียด หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
2. แบบฟอร์ขออนุญาตเผยแพร่ EB9 จำนวน 9 รายการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
2. คำสั่งในนการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน
3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน
4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
5. แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1)
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซ๖์ของหน่วยงาน

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดจัดจ้างประจำปี

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วงเงิน 5,000 บาท และวงเงินสูงสุด)
2. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจัดจ้าง

1. คำสั่งมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน
2. นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของหน่วยงาน
3. กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจัดจ้าง
4. การประกาศและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563
6. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
7. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
8. ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
9. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

EB 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
EB 1.2 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
EB 1.3 แบบฟอร์เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน