ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา หมู่ที่ 1 ถนนปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  โทรศัพท์ 0 815 48756 3

ประวัติโดยสังเขป    อำเภอปทุมราชวงศา  เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 7  อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ  ที่ได้รับการแบ่งเขต    การปกครองตามหลักการแบ่งอำนาจตามพระราชกฤษฎีกา  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2536 โดยมีเหตุผลในการจัดตั้งเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องเป็นกิ่งอำเภอตามขั้นตอน  เพื่อประโยชน์ในการปกครองการให้บริการของรัฐ  ความสะดวกของประชาชน  และส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเจริญ  รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในฐานะสถาปนาเมืองอุบลราชธานี  ครบ  200  ปี  ในปี  2535  และเพื่อเป็นอนุสรณ์มงคลนาม   จึงใช้พระนามของผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี  คือ  พระปทุมราชวงศาหรือท้าวคำผง  เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก เป็นชื่ออำเภอปทุมราชวงศา
    อำเภอปทุมราชวงศา  แบ่งพื้นที่มาจาก 3 อำเภอ คือ อำเภอพนา 4 ตำบล  ได้แก่ ตำบลลือ ตำบล                   นาป่าแซง   ตำบลห้วย  ตำบลนาหว้า  อำเภอชานุมาน  2  ตำบล  ได้แก่  ตำบลหนองข่า ตำบลคำโพน  และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ได้แก่  ตำบลโนนงาม
          
ขนาดและที่ตั้ง
อำเภอปทุมราชวงศา  ตั้งอยู่ห่างจาก  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  ทางทิศตะวันออก 33 กิโลเมตร    มีเนื้อที่ประมาณ  429.58  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  4 แห่ง  เทศบาล  4 แห่ง มีอาณาเขตติดต่อ  ดังรูปที่  1
ทิศเหนือ        ติดต่อกับอำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้           ติดต่อกับอำเภอพนา   จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอเขมราฐ   และอำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ

การปกครองและประชากร
            อำเภอปทุมราชวงศา แบ่งการปกครองออกเป็น  7 ตำบล  73 หมู่บ้าน  7 ชุมชน  12,229  หลังคาเรือน  ประชากรจากฐานทะเบียนราษฎร์  46,349  คน  เป็นชาย  23,401  คน  หญิง  22,948 คน  ประชากรจากรายงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  47,946  คน  เป็นชาย  24,093 คน  หญิง  23,853  คน  

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
      สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
      โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง               จำนวน     1 แห่ง
      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                      จำนวน     1 แห่ง      
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/PCUรพ.      จำนวน    12 แห่ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น